Akademik / Academic

 

Doç. Dr. Cenk AKBIYIK

Eğitim
1995 – Lisans - Marmara Ün. Teknik Eğitim Fakültesi. Kontrol ve Bilgisayar Öğretmenliği.
2002 – Yüksek Lisans- Hacettepe Ün. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretim.
2007 – Doktora - Ankara Ün. Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Eğitim Teknolojisi.
2011 - Lisans - Anadolu Üniversitesi AÖF. Felsefe

İş Deneyimi
2000 – 2007 TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi
Bilişim Teknolojileri Öğretmeni
2008 – Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Yrd. Doç. Dr.

Çalışma Alanları
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin öğretimi, bilgi ve iletişim teknolojilerinin eğitsel amaçlarla kullanımı, eleştirel düşünme becerilerinin öğretimi

Dersler
Bilgisayar, Eğitimde Teknoloji Kullanımı, Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, Öğretim İlke ve Yöntemler, Ölçme ve Değerlendirme, Araştırma Yöntemleri, Nicel Araştırma Teknikleri.

Bilimsel Çalışmalar
SSCI & SCI Tarafından Dizinlenen Dergilerde Yayımlanmış Çalışmalar
Akbıyık, C, Karadüz, A. ve Seferoğlu, S. S. (2013). Öğrencilerin İnternet Ortamında Kullandıkları Yazılı Sohbet Dili Üzerine Bir Araştırma. BİLİG, 64.
Akbiyik, C. (2013). Visual, Auditory, and Dual-Mode Presentation of Textual Information: Cognitive Load, Critical Thinking, and Negative Emotions. Energy Education Science and Technology Part B, 5(1).
Baytak, A., Akbiyik, C. & Usak, M. (2012). Parents’ Perception over Use of ICT in Education. TTEM - Technics Technologies Education Management, 7(3).

Akbiyik, C. (2012). A Comparison of Demonstration and Tutorials in Photo Editing Instruction. Educational Technology & Society, 15(3).
Akbıyık, C ve Seferoğlu, S. S. (2012). İlköğretim Bilişim Teknolojileri Dersinin İşlenişi: Öğretmen Görüş ve Uygulamaları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(1).
Akbiyik, C. (2010). Can Affective Computing Lead to More Effective Use of ICT in Education? Revista de Educacion, 352.      
Akbiyik, C. & Simsek, N. (2009). Accelerated Learning in Classroom and Computer Environments. Euroasian Journal of Educational Research, 37.      
Seferoglu, S. S., Akbiyik, C. & Bulut, M. (2008). İlköğretim Öğretmenlerinin ve Öğretmen Adaylarının Bilgisayarların Öğrenme/Öğretme Sürecinde Kullanımı ile İlgili Görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35.  
   

Hakemli Dergilerde Yayımlanmış Makaleler
Akbıyık, C. ve Karadüz, A. (2014). Besinci Sınıf Ögrencilerinin Televizyon Reklamlarına Yönelik Alımlamalarının Elestirel Düsünme Düzeylerine Göre Karsılastırılması. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(25), 159-190.
Akarsu, B. & Akbıyık, C. (2012). Relationships among Perceived Computer Literacy Skills, Computer Attitudes, and Computer Self-Efficacy Levels. Journal of European Education, 2(1).
Akbiyik, C. & Akarsu, B. (2011). A Study on Perceived Computer Literacy Skills of Teacher Candidates. Mediterranean Journal of Educational Research, 9.
Seferoğlu, S. S. ve Akbıyık C. (2009). Bilgisayar Öğretmenlerinin Bakış Açısıyla Yönetici ve Öğretmen Beklentileri. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(2).      
Akbıyık, C. (2009). Hızlandırılmış Öğrenme Efsane mi Gerçek mi? Milli Eğitim Dergisi, 182.      
Akbıyık, C. ve Seferoğlu, S. S. (2009). Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Öğrenci Beklentilerine İlişkin Görüşleri ve Derslerde Karşılaştıkları Disiplin Sorunları. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36.       
Akbıyık, C. ve Seferoğlu, S. S. (2006). Eleştirel Düşünme Eğilimleri ve Akademik Başarı. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32.      
Seferoğlu, S. S. ve Akbıyık, C. (2006). Eleştirel Düşünme ve Öğretimi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30.      
Seferoğlu, S. S. ve Akbıyık, C. (2005). İlköğretim Öğretmenlerinin Bilgisayara Yönelik Öz Yeterlik Algıları Üzerine Bir Çalışma. Eğitim Araştırmaları, 19.

Hakemli Dergilerde Yayımlanmış Kısa Makaleler
Akbiyik, C., Marulcu, I. & Akarsu, B. (2012). First Student Research Conference on Educational Sciences in Turkey. Middle Eastern & African Journal of Educational Research, 1.

Kitap Bölümleri
Akbiyik, C. & Akarsu, B. (2010). ICT Safety Issues for Children and Adolescents in the School Environment and Simple Precautions (Educational Management in Developing Economies, Edt. Olulube, Nwachukwu Prince): Springfield Publishers Ltd.
Akbiyik, C. (2015 in press). Understanding Educational Potential and Value of Affective Computing (Handbook of Research on Cultural and Economic Impacts of the Information Society, Edt. Thomas, P., Srihari, M., & Kaur, S.) IGI Global.

Bildiriler Kitabında Yayımlanmış Bildiriler
Akbiyik, C., Kocaoglu, B. U. & Dursun, O. (2011). Do TV Watching Habits of High School Students Differ According to Their Critical Thinking Dispositions? International Educational Technology Conference. May 25-27. Istanbul.
Akbiyik, C. & Altin Akbiyik, G. (2011). Dersimiz Reklam Filmleri. Ulusal Sinif Ogretmenleri Sempozyumu. May 5-7. Sivas.
Akbiyik, C. & Altin Akbiyik, G. (2010). Different Multimedia Presentation Types and Students' Interpretation Achievement. ICET International Conference on Educational Technology. June 28 - 30 2010. Paris.      
Baytak, A & Akbiyik, C. (2010). Classroom Teacher Candidates’ Definitions and Beliefs about Technology Integration. ICET International Conference on Educational Technology. June 28 - 30 2010. Paris.      
Akbiyik, C. (2009). Educational Software from Emotional Perspective. IADIS International Conference Interfaces and Human Computer Interaction. June 20-22 2009. Algarve, Portugal.       
Seferoglu, S. S. & Akbiyik, C. (2007). Use of Information and Communication Technologies in Schools: Expectations from Computer Teachers. International Symposium on Teacher Training Problems and Policies, May 12 - 14. State Pedagogical University of Azerbaijan, Baku.      

Projeler
Video Tabanlı Biyoloji Deneyleri Öğretim Materyalinin Geliştirilmesi. Erciyes Üniversitesi BAP birimi tarafından desteklenen projede araştırmacı, 2012.
Web 2.0 Teknolojilerinin Eğitimde Kullanımı. Tübitak tarafından desteklenen projede araştırmacı, 2011.
Fen Öğretiminde Mühendislik Tasarım ve Legoların Kullanımı. Tübitak tarafından desteklenen projede araştırmacı, 2012.
Araştırmacı Öğretmen Bilim Danışmanlığı Semineri. Tübitak tarafından desteklenen projede araştırmacı, 2013, 2014.

Küçük Bilginler: Bilim Okulu. Tübitak tarafından desteklenen projede araştırmacı, 2013, 2014.
Erciyes Üniversitesi’nde Bulunan 8 Fakültedeki Ögrenme Ortamları ve Bologna Süreci. BAP birimi tarafından desteklenen projede koordinatör, 2014

Hakemlikler
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
ETS (Journal of Educational Technology and Society)
BJET (British Journal of Educational Technology)
KUYEB (Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri)
Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yayın Kurulu Üyelikleri
MAJER (Middle Eastern & African Journal of Educational Research)
Deedergisi (Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi)

ETAD (Egitim Teknolojileri Arastırmaları Dergisi)

Bilimsel Etkinlikler
Eğitim Bilimleri Öğrenci Araştırmaları Kongresi. Düzenleme Kurulu Üyesi, 2011.
Eğitim Bilimleri Öğrenci Araştırmaları Kongresi. Düzenleme Kurulu Üyesi, 2012.

 

Assoc. Prof. Dr. Cenk AKBIYIK

Education
1995 – BSc - Marmara Un. Tech. Education Faculty. Department of Electronics and Computer Education
2002 – MA - Hacettepe Un. Institute of Social Sciences. Instruction and Curriculum Development Program
2007 – PhD - Ankara Un. Institute of Educational Sciences. Educational Technology Program
2011 - BA - Anadolu University. Distance Education Faculty. Philosophy.

Work Experience
2000 – 2007 TED Ankara College Foundation High School
Teacher of ICT
2008 – Erciyes University Faculty of Education
Assist. Prof. Dr.


Research Interests
Instruction of ICT, use of ICT in teaching-learning environments, affective computing, emotional variables in teaching-learning environments, thinking skills, critical media literacy

Lectures
ICT, ICT in Education, Instructional Technologies and Material Design, Measurement and Evaluation, Instructional Methods, Scientific Research Methods, Quantitative Research Methods.

Scientific Work
Articles Published by Peer Reviewed Journals (SSCI)
Akbiyik, C, Karaduz, A. & Seferoglu, S. S. (2013). The Characteristics of Written Language Used in Chat Rooms on the Internet. Social Sciences Journal of Turkish World, 64.
Akbiyik, c. (2013). Visual, Auditory, and Dual-Mode Presentation of Textual Information: Cognitive Load, Critical Thinking, and Negative Emotions. Energy Education Science and Technology Part B, 5(1).
Baytak, A., Akbiyik, C. & Usak, M. (2012). Parents’ Perception over Use of ICT in Education. TTEM - Technics Technologies Education Management, 7(3).
Akbiyik, C. (2012). A Comparison of Demonstration and Tutorials in Photo Editing Instruction. Educational Technology & Society, 15(3).
Akbiyik, C & Seferoglu, S. S. (2012). Instructing ICT Lessons in Primary Schools: Teachers’ Opinions and Applications. Educational Sciences: Theory & Practice, 12(1).
Akbiyik, C. (2010). Can Affective Computing Lead to More Effective Use of ICT in Education? Revista de Educacion, 352.      
Akbiyik, C. & Simsek, N. (2009). Accelerated Learning in Classroom and Computer Environments. Euroasian Journal of Educational Research, 37.      
Seferoglu, S. S., Akbiyik, C. & Bulut, M. (2008). Elementary School Teachers’ and Teacher Candidates’ Opinions about Computer Use in Learning/Teaching Process. Hacettepe University Journal of Education, 35.     

Articles Published by Peer Reviewed Journals
Akbıyık, C. & Karadüz, A. (2014). A Comparison of Reception of Fifth Grade Students on Television Commercials with Respect To Their Critical Thinking Levels. Mustafa Kemal University Institute of Social Scienses Journal, 11(25), 159-190.
Akarsu, B. & Akbıyık, C. (2012). Relationships among Perceived Computer Literacy Skills, Computer Attitudes, and Computer Self-Efficacy Levels. Journal of European Education, 2(1).
Akbiyik, C. & Akarsu, B. (2011). A Study on Perceived Computer Literacy Skills of Teacher Candidates. Mediterranean Journal of Educational Research, 9.
Seferoglu, S. S. & Akbiyik C. (2009). Principals' And Teachers’ Expectations: Computer Teachers’ Perspective. Uludag University Journal of Education, 12(2).      
Akbiyik, C. (2009). Accelerated Learning: A Myth or Reality? Journal of National Education, 182.      
Akbiyik, C. & Seferoglu, S. S. (2009). Computer Teachers’ Perceptions of Students’ Expectations and Discipline Problems Observed in Classes. Cukurova University Journal of Education, 36.       
Akbiyik, C. & Seferoglu, S. S. (2006). Critical Thinking Dispositions and Academic Achievement. Cukurova University Journal of Education, 32.      
Seferoglu, S. S. & Akbiyik, C. (2006). Critical Thinking and Its Instruction. Hacettepe University Journal of Education, 30.      
Seferoglu, S. S. & Akbiyik, C. (2005). A Study on Primary School Teachers’ Perceived Computer Self-Efficacy. Euroasian Journal of Educational Research, 19.

Colloquia Published by Peer Reviewed Journals
Akbiyik, C., Marulcu, I. & Akarsu, B. (2012). First Student Research Conference on Educational Sciences in Turkey. Middle Eastern & African Journal of Educational Research, 1.

Book Chapters
Akbiyik, C. & Akarsu, B. (2010). ICT Safety Issues for Children and Adolescents in the School Environment and Simple Precautions (Educational Management in Developing Economies, Edt. Olulube, Nwachukwu Prince): Springfield Publishers Ltd.
Akbiyik, C. (2015 in press). Understanding Educational Potential and Value of Affective Computing (Handbook of Research on Cultural and Economic Impacts of the Information Society, Edt. Thomas, P., Srihari, M., & Kaur, S.) IGI Global.

Short Papers
Akbiyik, C., Kocaoglu, B. U. & Dursun, O. (2011). Do TV Watching Habits of High School Students Differ According to Their Critical Thinking Dispositions? International Educational Technology Conference. May 25-27. Istanbul.
Akbiyik, C. & Altin Akbiyik, G. (2011). Dersimiz Reklam Filmleri. Ulusal Sinif Ogretmenleri Sempozyumu. May 5-7. Sivas.
Akbiyik, C. & Altin Akbiyik, G. (2010). Different Multimedia Presentation Types and Students' Interpretation Achievement. ICET International Conference on Educational Technology. June 28 - 30 2010. Paris.      
Baytak, A & Akbiyik, C. (2010). Classroom Teacher Candidates’ Definitions and Beliefs about Technology Integration. ICET International Conference on Educational Technology. June 28 - 30 2010. Paris.      
Akbiyik, C. (2009). Educational Software from Emotional Perspective. IADIS International Conference Interfaces and Human Computer Interaction. June 20-22 2009. Algarve, Portugal.       
Seferoglu, S. S. & Akbiyik, C. (2007). Use of Information and Communication Technologies in Schools: Expectations from Computer Teachers. International Symposium on Teacher Training Problems and Policies, May 12 - 14. State Pedagogical University of Azerbaijan, Baku.      

Projects
Development of Video Based Educational Materials of Science Lesson (Biology) Experiments. Researcher in the Research Project Supported by Erciyes University Scientific Research Center, 2012.
Use of Web 2.0 Applications in Education. Researcher in the Project Supported by The Scientific & Technological Research Council of Turkey, 2011.
Engineering Design and Use of Legos in Science Instruction. Researcher in the Project supported by The Scientific & Technological Research Council of Turkey, 2012.

Seminar on Teachers as Researchers. Researcher in the Project supported by The Scientific & Technological Research Council of Turkey, 2013, 2014.
Junior Scientists. Researcher in the Project supported by The Scientific & Technological Research Council of Turkey, 2013, 2014.
An investigation of Instructional Environments of 8 Faculties of Erciyes University. Coordinator in the Project Supported by Scientific Research Unit, 2014

Refereeing
Hacettepe University Journal of Education
ETS (Journal of Educational Technology and Society)
BJET (British Journal of Educational Technology)
ESTP (Educational Sciences: Theory & Practice)
Cukurova University Faculty of Education Journal
National Education Journal
Erciyes University Institute of Social Sciences Journal
Mustafa Kemal University Institute of Social Sciences Journal

Editorships
MAJER (Middle Eastern & African Journal of Educational Research)
JLLE (Journal of Language and Literature Education)

ETAD (Journal of Research on Educational Technology)

Scientific Activities
Student Research Conference on Educational Sciences. Member of Organization Committee, 2011.
Student Research Conference on Educational Sciences. Member of Organization Committee, 2012.